ČATEŠKI ŠKREBLNI IN PRGIŠČE SONCA

 

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

 

 

VREDNOST OPERACIJE:  49.173,09€

ZNESEK SOFINANCIRANJA PO ODLOČBI ZA SOFINANCIRANJE Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): 32.040,26€

NAČIN FINANCIRANJA: Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

AKRONIM: Škrebl

CILJI OPERACIJE: Izboljšanje trženja lokalnih proizvodov in storitev, prepoznavnost območja

Z izvajanjem operacije zagotavljamo ohranjanje kulturne dediščine na podeželju z razvojem dejavnosti za prosti čas, turizem in kulturo.

 

Z operacijo smo dosegli naslednje cilje:

  • Razvili 4 nove produkte (Čateški škreblni, Prgišče sonca, Škreblfest, Ogled sadne sušilnice)
  • Realizirali 5 delavnic (Sadje z domačega vrta I in II, Narava moj zdravnik I in II, Zeliščarska delavnica za učitelje Doma Čebelica)

ČAS TRAJANJA OPERACIJE: 2018-2019

STATUS OPERACIJE: REALIZIRANO

 

KONTAKT: Mija Benedičič, info@kudcatez.si

 

 

Operacija ČATEŠKI ŠKREBLNI IN PRGIŠČE SONCA je projekt , ki bo pomagal k uresničevanju ciljev strategije lokalnega razvoja LAS STIK  z opredeljenim tematskim področjem razvoja osnovnih storitev, s ciljem izboljšanja trženja lokalnih proizvodov in storitev, prepoznavnost območja,  z ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine na podeželju ter  z razvojem dejavnosti za prosti čas, turizem in kulturo.

Vodilni partner oz. nosilec operacije je KUD POPOTOVANJE FRANA LEVSTIKA ČATEŽ, v projektu pa sodelujejo tudi naslednji partnerji :

 

  • Krajevna skupnost Čatež
  • Turistično društvo Čatež
  • CŠOD – Dom Čebelica Čatež
  • Jože Zupančič, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

 

Cilji in rezultati projekta rezultirajo skozi različne ciljane aktivnosti: delavnice, produkte in dogodke. Obiskovalce te spletne strani vabimo k spremljanju in sodelovanju pri aktivnostih.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI:

Z izrabo in nadgradnjo obstoječih objektov in programov bomo nadgradili vsebine povezana z lokalnim okoljem. Obstoječi potencial romarskega središča Zaplaz, ki ga vsako leto obišče do 10.000 obiskovalcev  ter bogato kulturno dediščino, bomo s to operacijo dopolnili, obiskovalcem bomo omogočili novo izkušnjo.

Znanja in veščine starejših generacij bomo prenesli na mlajše in s tem zagotovili tudi medgeneracijsko sodelovanje. S tem projektom bomo oblikovali nove produkte. Tako bomo ustvarili boljšo prepoznavnost območja. Uvedli bomo inovativne promocijske modele in spodbujali turizem na podeželjunadgradili bomo obstoječe objekte: na kmetiji Zupančič bomo v skladu z navodili in priporočili Zavoda za kulturno dediščino Novo mesto obnovili (na novo postavili) peč (princip krušne peči), z marketinškimi in promocijskimi aktivnostmi pa bomo povečali izkoriščenost obstoječih kapacitet,

 

. enega izmed obstoječih prostorov v Kulturnem domu na Čatežu bomo uredili v učilnico za potrebe delavnic te operacije,

 

. oblikovali bomo naslednje nove produkte: suho sadje »Čateški škreb’lni«, čajna mešanica »Ščepec sonca«, turistični produkt »Obisk tradicionalne sadne sušilnice«, kulturno-turistični dogodek Škreb’lfest, ki bo tradicionalen festival,

 

. realizirali bomo dva vsebinska sklopa delavnic  in sicer prvi sklop bo namenjen področju sadjarstva – od uspešne vzgoje dreves do predelave in trženja sadja. Ta sklop smo poimenovali z naslovom »Sadje z domačega vrta«. Drugi vsebinski sklop predavanj pa bo namenjen področju zeliščarstva – poimenovali smo ga »Narava- moj zdravnik«. Oba sklopa bosta sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela,

 

. dopolnili bomo izobraževalni program rednega obšolskega sistema CŠOD in na ta način v projekt vključili več kot 1000 udeležencev . V ta namen bo potrebno realizirati krajši izobraževalni program za potrebe usposabljanja učiteljev v tem domu

 

Pred drugo svetovno vojno je bil Čatež priznana turistična destinacija. Zgodovina tega področja kaže, da je tod okrog imelo pomembno mesto kmetijstvo, znotraj tega pa sadjarstvo. Zato so nekoč te prebivalce poimenovali »pecljarji«. Področje je hribovito, terenov primernih za poljedelstvo ni na pretek, vasi pa so nekoč  krasili in omogočali boljše preživetje sadovnjaki z visokoraslimi sadnimi drevesi. Nekateri sadovnjaki so bili koncipirani tako, da je sadovnjak dajal pridelek od zgodnjega poletja do pozne jeseni. Področje je bilo med drugim zelo znano po češnjah.  Da bi predvsem jesensko sadje lažje shranili za zimske dni in pripomogli k lažji prehranjenosti številčnih družin, so napredne sile (šola in cerkev) spodbujali prebivalce h graditvi vaških sadnih sušilnic. Zadnjo so zgradili na tedanjem šolskem vrtu  na Čatežu, tik pred drugo svetovno vojno.

 

Z operacijo »Čateški škreblni in prgišče sonca« bi na to področje vrnili sadovnjake, popularizirali sušenje sadja, s tem pa zdravo prehrano. Zelo pomemben element tega projekta je tudi ohranjanje tukajšnje kulturne dediščine. Starejše generacije to področje poznajo, navdušiti in izobraziti  je potrebno predvsem mlade generacije, jih vzpodbuditi, da se tega področja lotijo inovativno in ga še nadgradijo. Pravilno zastavljeni cilji in naloge bodo s časom omogočile tudi kakšno delovno mesto za mlade in ženske. Širše področje Čateža leži na nadmorski višini nad 500 m, na področju, kjer intenzivno kmetijstvo nima prvega mesta, kjer ekološko kmetovanje  počasi pridobiva na pomenu, kar je ugodno za rast zdravilnih rastlin in za gojenje zelišč.

 

+DELAVNICE
+DOGODKI
+PRODUKTI

 

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

 

COMMENTS ARE OFF THIS POST